Drs Jemila and Askalu

ዕላል ምስ መንእሰያት ዶካትር ጀሚላን ኣስካሉን

ጀሚላ፥ ቈልዓ ከለኻ፡ “ምስ ዓበኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ?” ምስ እትበሃል፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ ዝውቱር መልሲ ኣሎ። “ሓኪም ክኸውን’የ”፡ “ፖይሎት ክኸውን’የ”፡ “ኢንጂነር ክኸውን’የ” ወዘተ… ትብል። ኣነ’ውን ከም ሰበይ ከምኡ እብል ነይረ። ደሓር እናዓበኹ ምስ ከድኩ ግን፡ ሓኪም ክኸውን’የ እብል ኣይነበርኩን። ኣብ’ታ ዝነበርክዋ ደረጃ ትምህርቲ ዝበለጽኩ ክኸውን ኣለኒ እየ ዝብል ነይረ። ብኸምዚ ኸኣ እቲ መስርሕ ባዕሉ ወሲዱ ሓኪም ገይሩኒ። ስለዚ እታ ናብ’ዚ ዘብጽሓትኒ፡ እታ ‘ኣብ ዘለኽዎ ዝበለጽኩ ክኸውን ኣለኒ’ ዝብላ ዝነበርኩ እያ። ነዛ መረዳእታ’ዚኣ እንተደኣ ሒዝካ ኸኣ ድላይካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።”

ኣስካሉ፥ “ቈልዓ እንከለኻ ነዛ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትሕተታ፣ ዝተፈላለየ መልሲ ድማ ትህበላ። ቀደም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከኒሻ ከለኹ፡ ንመምህራነይ ኣዝየ እየ ዝፈትዎም ነይረ። ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ከባቢ ዝፈልጦም ዝነበርኩ ንሳቶም’ዮም ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝነበሮም። ሽዑ መምህር ምዃን እዩ ዘቕንኣኒ ነይሩ፣ ንዕኦም ርእየ መምህር እየ ዝኸውን እብል ነይረ። ከምዚ ጀሚላ ዝበለቶ፡ እታ ክንነፍዕ ከለና ወለድና ዝሕጐሱዋ ስለንርኢ ኣብ ክላስ ክትነፍዕ፡ ብልጽቲ ክትከውን ኢኻ ትደሊ።
ሻሙናይ ክፍሊ ምስ በጻሕኩ፡ ንዓቢ ሓወይ፡ “ኣብ ማትሪክ ከም ዝሓልፍ እፈልጥ’የ፣ እንተዀነ፡ ኣብ ዩኒቨርስቲ እንታይ ከም ዝመሃር ኣይፈልጥን’የ፡’’ ኢለዮ። ዮናስ ከኣ፡ “ንፍዕቲ ክኢላ ስነ-ቝጠባ ክትኮኒ ትኽእሊ ኢኺ፡” ኢሉኒ። ካብ’ዚ ንደሓር ስነ-ቝጠባ ፈሊጠዮ ወይ ስሒቡኒ ዘይኮነስ ሓወይ ስለዝበሎ ጥራይ ተቐቢለዮ። እንተኾነ፡ ምስ ግዜ ኩሉ ነገር ተቐይሩ፡ ናብ ሞያ ሕክምና ኣትየ።”