Aryam Woldeab

ዕላል ምስ ስነጥበበኛ ኣርያም ወልደኣብ

“ሕልመይ ደኣ ብዙሕ። ነታ ምርኢት ከዕብያ ስለ ዝደሊ ብኣኣ ክጅምር። ዝዓበየ ሕልመይ ናተይ ናይ ቲቪ ምርኢት (Tv Show) ምግባር እዩ። “ኣሩ ሸው” ከኣ መበገሲት ናይ’ዚ ሕልሚ’ዚ እያ ነይራ። ነቲ ሓጺር ዛንታታትን ግጥሚታትን ብምንባብ ከድምዓሉ ስለ ዝኽእልን ስለ ዝፈትዎን፡ ፍርያተይ’ውን ስለ ዝዀነ፡ ብኸመይ ከዕብዮን ከጸብቘን እኽእል ዝብል ሓሳብ ይመላለሰኒ ነይሩ።”

“ስለዚ ‘ኣሩ ሸው’ ምስ ሙዚቀኛታት ኴንካ ብቐጥታ ዝቐርብ ናይ መድረኽ ትረኻ ሓጺር ዛንታን ግጥሚን እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ሃገርና ናይ መጀመርታ ፈተነ እዩ። በዚ ንኡስ መደብ’ዚ ኸኣ ነቲ ዓቢ ሕልሚ ጀሚረዮ ማለት’ዩ። ምስ ግዜ ሕልምታትካ እናዓበየ፡ ነቲ ዝበጻሕካዮ ንቕድሚት እናደፋእካን ራኢኻ እናዕበኻን ኢኻ እትኸይድ።”